Overeenkomst van opdracht met een statutair bestuurder

Een overeenkomst van opdracht met een statutair bestuurder wordt ook wel een managementovereenkomst genoemd. Een statutair bestuurder kan op basis van deze overeenkomst werkzaam zijn voor een vennootschap. Het is echter ook mogelijk dat een statutair bestuurder op basis van een arbeidsovereenkomst voor de vennootschap werkt. Er bestaat tussen deze twee overeenkomsten een belangrijk verschil, met grote gevolgen voor de arbeidspositie, rechten en plichten van beide partijen. Het is daarom van belang om bij het opstellen van de overeenkomst extra aandacht te besteden aan een aantal factoren. Waar moet u op letten als u een overeenkomst van opdracht wil sluiten met een statutair bestuurder?

Er is geen dienstbetrekking

Het grootste en belangrijkste verschil tussen een overeenkomst van opdracht, of managementovereenkomst, en een arbeidsovereenkomst, is dat er bij de eerste geen sprake is van een arbeidsrelatie. Een statutair bestuurder die op basis van een overeenkomst van opdracht voor een vennootschap werkt, voert dus wel tegen betaling werkzaamheden uit voor de vennootschap, maar treedt er niet in dienst. Het is belangrijk dat dit duidelijk en helder geformuleerd in de overeenkomst van opdracht wordt vastgelegd. Als dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de Belastingdienst de overeenkomst toch als arbeidsovereenkomst interpreteert, met vervelende gevolgen voor beide partijen. In dat geval kan de statutair bestuurder bijvoorbeeld geen gebruik maken van bepaalde aftrekposten en moet de vennootschap werknemerslasten betalen.

Ondergeschikte rol

Het is dus belangrijk om letterlijk in de overeenkomst van opdracht met een statutair bestuurder op te nemen dat er geen sprake is van een dienstverband, maar van een overeenkomst van opdracht. Dit kan echter alsnog feitelijk worden gecontroleerd; dat wil zeggen dat naar andere factoren wordt gekeken om te beoordelen of er niet toch sprake is van een verkapt dienstverband. Een belangrijke factor in deze zin is de gezagsverhouding. Een gezagsverhouding houdt in dat de opdrachtnemer, in dit geval de statutair bestuurder, zijn werk uitvoert in ondergeschiktheid aan de werkgever, in dit geval de vennootschap. De vennootschap bepaalt dus in hoge mate hoe en waar de statutair bestuurder zijn werkzaamheden verricht. Bij een overeenkomst van opdracht mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding. In de overeenkomst van opdracht mogen dan ook niet teveel specifieke voorwaarden zijn opgenomen die voorschrijven hoe het werk gedaan zou moeten worden.

Facturering van werkzaamheden

Een andere belangrijke factor die meeweegt om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsrelatie, is de manier waarop de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden plaatsvindt. Wanneer er in de overeenkomst van opdracht met een statutair bestuurder over loon wordt gesproken, kan dit de suggestie wekken dat er toch sprake is van in dienst zijn bij de werkgever. Het is voor een overeenkomst van opdracht dan ook beter als de statutair bestuurder de verrichtte werkzaamheden in rekening brengt aan de vennootschap. Door de werkzaamheden te factureren wordt bevestigd dat het inderdaad om een overeenkomst van opdracht gaat. Daarbij geldt ook dat een overeenkomst van opdracht vrijwel altijd voor bepaalde tijd wordt aangegaan. Dat betekent dat er een einddatum in wordt opgenomen. In plaats van een einddatum kan er ook een einddoel worden afgesproken, bijvoorbeeld dat de overeenkomst van opdracht eindigt wanneer een bepaald project is afgerond.

Missers voorkomen

Wanneer u op basis van een overeenkomst van opdracht een statutair bestuurder werkzaamheden laat verrichten, is het dus van belang dat de overeenkomst goed in elkaar zit. Missers kunnen voor beide partijen nadelige gevolgen hebben, die u liever wil voorkomen. Het is daarom voor beide kanten raadzaam om de overeenkomst van opdracht altijd na te laten lopen door een juridisch specialist. Wij kunnen beide partijen ook bijstaan tijdens onderhandelingen over de voorwaarden die in de overeenkomst worden opgenomen en kunnen desgewenst de hele overeenkomst van opdracht voor u opstellen

Juridisch advies

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of juridisch advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal