Overeenkomst van opdracht opzeggen

Een overeenkomst van opdracht wordt veel gebruikt om de afspraken vast te leggen tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer over werkzaamheden die buiten loondienst worden verricht. Vaak wordt er in de overeenkomst van opdracht ook vastgelegd wanneer deze eindigt. Dit kan een specifieke datum zijn maar ook een bepaald doel; de overeenkomst eindigt bijvoorbeeld wanneer een project is afgerond of nadat bepaalde producten zijn opgeleverd. Maar wat als één van beide partijen de overeenkomst tussentijds wil beëindigen? Kan dit zomaar? En hoe zit dit als de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan? Bij het opzeggen van een overeenkomst van opdracht gelden een aantal regels.

De wet en de opdrachtgever

De overeenkomst van opdracht staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Daarin is bepaald dat de opdrachtgever, letterlijk, de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen. Dit geldt voor overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, maar ook voor overeenkomsten voor bepaalde tijd, waarin een specifieke einddatum of einddoel is vastgelegd. Een opdrachtgever kan dus altijd van de overeenkomst af en volgens de wet kan die opzegging per direct plaatsvinden. Voor de opdrachtnemer is het van belang om hier rekening mee te houden en te weten wat u hier eventueel tegen kunt doen.

Opzegging door de opdrachtnemer

Terwijl het voor een opdrachtgever mogelijk is om te allen tijde een overeenkomst van opdracht te beëindigen, is dat andersom niet het geval. Een opdrachtnemer kan volgens de wet namelijk alleen een overeenkomst van opdracht opzeggen als die voor onbepaalde tijd is aangegaan. Is er een overeenkomst van opdracht gesloten voor een bepaalde tijd, dan zal de opdrachtnemer de werkzaamheden af moeten maken tot de vastgestelde einddatum of totdat het einddoel is bereikt, bijvoorbeeld het afronden van een project. Alleen als er sprake is van gewichtige redenen kan een opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht, die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds opzeggen. Een gewichtige reden is bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie. Is er geen gewichtige reden, dan bepaalt de wet dus dat de opdrachtnemer de plicht heeft om de klus af te maken.

Tussentijdse opzegging uitsluiten

Wettelijk gezien heeft de opdrachtnemer dus een minder sterke positie dan de opdrachtgever. Toch kan de opdrachtnemer zijn eigen positie verstevigen door in de overeenkomst van opdracht duidelijke afspraken op te nemen rondom tussentijdse opzegging en door daarbij een opzegtermijn vast te leggen. De rechten en plichten zoals die door de wet bepaald zijn, gelden namelijk alleen wanneer hier geen andere afspraken over zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Is dat wel het geval, dan gaan de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht in de meeste gevallen boven de regels van de wet. Het is dan ook aan te raden om in de overeenkomst van opdracht duidelijk vast te leggen wat de mogelijkheden zijn voor tussentijdse opzegging door de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer, en om een opzegtermijn af te spreken. Er kan ook expliciet vastgelegd worden dat de opdrachtgever niet tussentijds de overeenkomst mag beëindigen, hoewel de meeste opdrachtgevers niet akkoord zullen gaan met het opnemen van deze uitsluiting in de overeenkomst van opdracht.

Schadevergoeding bij opzegging

Ook is het verstandig om in de overeenkomst van opdracht vast te leggen wat er gebeurt met de vergoeding voor de opdrachtnemer, wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd. Krijgt de opdrachtnemer per maand of per gewerkt uur betaald dan is de financiële afhandeling waarschijnlijk eenvoudig, maar als de vergoeding afhangt van het behalen van een einddoel, dan ligt de zaak wat ingewikkelder wanneer de overeenkomst tussentijds beëindigd wordt. Het einddoel is dan immers niet behaald, maar de opdrachtnemer heeft wel werkzaamheden verricht. Volgens de wet heeft de opdrachtnemer dan recht op een redelijk deel van de afgesproken vergoeding, tenzij hierover anders is bepaald in de overeenkomst van opdracht.

Uw overeenkomst juridisch in orde maken

Zoals u ziet is het van belang om in de overeenkomst van opdracht duidelijk vast te leggen wat er gebeurt als één van de partijen de overeenkomst tussentijds wil beëindigen. Doet u dit niet, dan gelden de regels van de wet. Afhankelijk van uw rol, kan dit voor- of juist nadelig voor u zijn. Bovenstaande regels gelden bovendien alleen voor afspraken tussen professionele partijen. Voor natuurlijke personen, zoals een particulier die een aannemer in de arm neemt, gelden deels weer andere regels. Om zeker te zijn van uw zaak en ervoor te zorgen dat uw overeenkomst van opdracht juridisch in orde is, kunt u deze door ons laten controleren. Wij kunnen u wijzen op valkuilen en verbeteringen aanbrengen. Ook kunnen wij u bijstaan bij de onderhandelingen met de wederpartij of kunnen wij de complete overeenkomst voor u opstellen.

Juridisch advies

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of juridisch advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal