Overeenkomst van opdracht laten opstellen

Een overeenkomst van opdracht opstellen is in principe een kwestie van het schriftelijk vastleggen van de afspraken die meestal al mondeling zijn gemaakt tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Dit lijkt dan ook geen ingewikkelde zaak. Toch worden er geregeld missers gemaakt bij het opstellen van dit soort overeenkomsten, met vaak grote gevolgen. Het is dan ook van belang om ervoor te zorgen dat uw overeenkomst van opdracht juridisch goed in elkaar zit en dat u een aantal bepalingen erin opneemt die van doorslaggevend belang zijn voor het vaststellen van de arbeidsrelatie tussen u als opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Geen werk in loondienst

Eén van de belangrijkste zaken die bij een overeenkomst van opdracht opstellen aan de orde komt, is het vaststellen van de arbeidsrelatie. In een overeenkomst van opdracht wordt namelijk afgesproken dat de opdrachtnemer werk tegen betaling verricht voor de opdrachtgever. Er is echter geen sprake van werk in loondienst, ofwel de opdrachtnemer treedt niet in dienst bij de opdrachtgever. Dit is één van de grootste verschillen tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomt van opdracht. Wanneer u een overeenkomst van opdracht gaat opstellen, moet u daar expliciet in opnemen dat de opdrachtnemer niet bij u in dienst treedt. Als dit niet duidelijk is, kan de overeenkomst alsnog als arbeidsovereenkomst worden gezien, met alle daarbij behorende verplichtingen, zoals het betalen van vakantietoeslag en werknemersverzekeringen.

Opdrachtgever voert werkzaamheden vrij uit

Een ander belangrijk verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, is dat er bij die laatste geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding. Bij een gezagsverhouding mag de werkgever in redelijk grote mate bepalen hoe en waar de werknemer de werkzaamheden uitvoert. Hiervan is bij een overeenkomst van opdracht geen sprake. De opdrachtgever kan alleen aanwijzingen geven over het gewenste eindproduct of de te behalen deadline, maar de opdrachtnemer moet vrij zijn om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Wanneer er in een overeenkomst van opdracht te veel specificaties zijn opgenomen over hoe en waar de opdrachtnemer de werkzaamheden dient te verrichten, dan bestaat het risico dat de overeenkomst als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt.

De werkzaamheden omschrijven

Hoewel de opdrachtgever dus niet te veel aanwijzingen mag geven over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer, is het natuurlijk wel van belang om in de overeenkomst van opdracht te omschrijven voor welke werkzaamheden de opdrachtnemer in de arm wordt genomen. Het gaat daarbij vooral om welk eindproduct of einddoel er behaald moet worden of aan welk specifiek project de opdrachtnemer zal werken. Door dit zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven is het voor beide partijen duidelijk wat er van de opdrachtnemer wordt verwacht.

Betaling van de opdrachtnemer

Ook de afspraken over de vergoeding die door de opdrachtgever moet worden betaald voor de verrichtte werkzaamheden dienen te worden vastgelegd wanneer u een overeenkomst van opdracht gaat opstellen. Het is aan te raden om dit uitgebreid en gespecificeerd te doen, zodat het voor beide partijen duidelijk is of de vergoeding bijvoorbeeld in- of exclusief btw is en of de opdrachtnemer recht heeft op vergoeding van onkosten. Daarnaast is het verstandig om aandacht te besteden aan zaken als aansprakelijkheid en verzekeringen. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor schade aan bedrijfseigendommen of andere vormen van schade die voortvloeien uit het werk dat de opdrachtnemer heeft uitgevoerd?

Onderhandelen over de inhoud

Wanneer u een overeenkomst van opdracht gaat opstellen, is het voor beide partijen van belang om goed te onderhandelen over de inhoud. Zo kunt u de risico’s voor uzelf of uw bedrijf beperken en kunnen problemen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen worden. En mochten zich toch problemen voordoen, dan geeft een goede overeenkomst van opdracht duidelijkheid over de wederzijdse rechten en plichten. Juridische hulp kan bij het onderhandelen prettig zijn, om er zeker van te zijn dat u de juiste afspraken maakt. Wij kunnen tevens hulp bieden bij het opstellen van de overeenkomst van opdracht of de u aangeboden overeenkomst controleren.