Overeenkomst van opdracht ontbinden

Wanneer een opdrachtnemer of een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht wil ontbinden, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Het meest waarschijnlijke is dat er sprake is van wanprestaties of het niet nakomen van afspraken door één van beide partijen. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld vinden dat de opdrachtnemer er met de pet naar gooit of dat werkzaamheden te lang duren en de afgesproken deadlines niet worden behaald. Maar de wens om een overeenkomst van opdracht te ontbinden kan ook van de kant van de opdrachtnemer komen. Bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever niet correct of op tijd is met het betalen van de facturen. Het ontbinden van een overeenkomst kan echter natuurlijk niet zomaar. Waar moet u op letten?

Schriftelijke bindende afspraak

Een overeenkomst van opdracht is een schriftelijke en juridisch bindende afspraak tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer over het verrichten van werkzaamheden tegen betaling. De bepalingen die in de overeenkomst van opdracht zijn vastgelegd, gaan doorgaans boven de wet. De wettelijke regels over het ontbinden van een overeenkomst van opdracht worden dus pas van kracht wanneer er in de overeenkomst van opdracht niets over ontbinding is afgesproken. De uitzondering hierop is als er in de overeenkomst van opdracht wel bepalingen over ontbinding van de overeenkomst zijn opgenomen, maar wanneer deze door een rechter ongeldig worden verklaard, bijvoorbeeld omdat ze onvolledig of onredelijk bezwarend zijn.

De overeenkomst is leidend

Wanneer één van beide partijen de overeenkomst van opdracht wil ontbinden, moet er dus eerst gekeken worden naar wat er in de overeenkomst is afgesproken. Er kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat ontbinding uitgesloten is of dat ontbinding alleen mogelijk is na een schriftelijke ingebrekestelling. Dat houdt in dat de partij die de overeenkomst wil ontbinden, eerst de andere partij schriftelijk in gebreke stelt, waarna deze wederpartij de kans krijgt om binnen een redelijke termijn alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Doet de tegenpartij dit niet, dan kan na het verstrijken van de gestelde termijn overgegaan worden tot ontbinding van de overeenkomst van opdracht. Of ontbinden mogelijk is, hangt dus in sterke mate af van wat er in de overeenkomst van opdracht is afgesproken. Het is dan ook van belang om hier bij het opstellen van de overeenkomst goed over na te denken.

Ontbinden volgens de wet

Als er in de overeenkomst van opdracht niets is geregeld ten aanzien van de mogelijkheden tot ontbinding van de overeenkomst, of als de bepalingen hieromtrent onvolledig, onduidelijk of onredelijk bezwarend zijn voor de tegenpartij, dan gelden de regels van de wet. Om de overeenkomst van opdracht volgend wet te kunnen ontbinden, moet er sprake zijn van een tekortkoming die bovendien niet door de tegenpartij alsnog kan worden nagekomen. Is het dus mogelijk om de tekortkoming te herstellen, dan kan de overeenkomst niet ontbonden worden. De overeenkomst kan volgens de wet dan alleen nog worden ontbonden wanneer na een schriftelijke ingebrekestelling, waarin een termijn is gesteld waarbinnen de tegenpartij alsnog aan de verplichtingen kon voldoen, de tegenpartij nog steeds in gebreke is gebleven. De tegenpartij heeft dan dus de kans gehad de fouten te herstellen, maar heeft dit niet of onvoldoende gedaan.

Wanprestaties en niet nakomen van afspraken

Of het mogelijk is om een overeenkomst van opdracht te ontbinden hangt dus in hoge mate af van wat er in de overeenkomst zelf is bepaald. In de meeste gevallen kan een overeenkomst van opdracht alleen worden ontbonden wanneer er sprake is van wanprestaties of het niet nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd. Het is raadzaam om een jurist te raadplegen als u een overeenkomst van opdracht wil ontbinden. Wij kunnen de overeenkomst voor u nagaan en op basis daarvan advies geven over de stappen die u kunt nemen. Mocht ontbinden niet mogelijk zijn, dan kunnen wij u ook adviseren over eventuele andere mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen.

Juridisch advies

Wilt u een overeenkomst van opdracht laten opstellen, controleren of juridisch advies?

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal